angielski, polski

Dzięki programowi dofinansowania spłaty kredytu na zakup instalacji solarnej, mogą Państwo uzyskać dotację w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Także wybrane gminy oferują dotacje do zakupu instalacji solarnej lub pompy ciepła – prosimy o sprawdzenie w Państwa miejscowości lub kontakt z nami.

W ramach bezpłatnej usługi przygotujemy dla Państwa wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania dotacji, a także pomożemy w przygotowaniu wniosku o kredyt.

Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają wszelkie rygorystyczne normy, a nasza firma posiada stosowne uprawnienia wymagane do otrzymania dofinansowania.

 

PROGRAM DOPŁAT DO KREDYTÓW BANKOWYCH NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

PROCEDURA – KROK PO KROKU

1.      Kontakt z firmą XELIA i konfiguracja odpowiedniego systemu solarnego.Uzgodnimy termin wizji lokalnej miejsca potencjalnej inwestycji, przygotujemy kosztorys, a następnie wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania 45% dofinansowania na zakup i montaż instalacji solarnej.
2.      Złożenie wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację do odpowiedniego Banku.Poniższa lista zawiera spis Banków udzielających kredytów na zakup instalacji solarnych.
3.      Montaż instalacji.Po zaakceptowaniu przez Bank złożonej dokumentacji dokonujemy montażu instalacji we wcześniej uzgodnionym terminie.Za wyjątkiem kosztów projektu budowlano – wykonawczego (jeżeli jest wymagany) dofinansowanie może dotyczyć TYLKO kosztów kwalifikowanych poniesionych OD DATY złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację.

4.      Zakończenie inwestycji i odbiór techniczny.

Po zrealizowanej inwestycji podpisywany jest protokół odbioru informujący o ukończeniu montażu instalacji solarnej. Protokół ten nasza firma przekazu do Banku.

5.      Dofinansowanie.

Po zakończeniu inwestycji i złożeniu do Banku protokołu odbioru, NFOŚiGW dokonuje spłaty 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy – w rocznym zeznaniu podatkowym dotację do kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest doliczyć do przychodu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.


Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program  ten określa m.in. budżet, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

LISTA BANKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH z NFOŚiGW

Bank Ochrony Środowiska S.A.
www.bosbank.pl
Al. Jana Pawła II Nr 12 
00-950 Warszawa
tel. (22) 850-87-20
faks: (22) 850-88-91

 

Oddział Operacyjny w Opolu
ul. Krakowska 40

45-018 Opole
tel. 77 402 56 80, 82 do 86
fax. 77 402 56 99
Godziny otwarcia: pn.-pt. 9.30-17.00

 

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 www.gbw.com.pl
 ul. Szarych Szeregów 23 a
60-462 Poznań
tel.: (22) 560-04-00
tel.: (61) 856-24-00 faks: (61) 852-27-30

 

Krakowski Bank Spółdzielczy
www.kbsbank.com.pl
ul. Rynek Kleparski nr 8
31-150 Kraków
tel.: (12) 42-86-224
faks: (12) 42-86-222

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
www.bankbps.pl
ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
tel.: (22) 53-95-100
faks: (22) 53-95-222

Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Oddział w Opolu ul. Światowida 2,
45-325 Opole
tel. 77 45 77 345 w. 131, 227,
anna.twardowska@bankbps.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Filia w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 461 25 01, 77 461 42 10


 Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 www.mrbank.com.pl
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
faks: (22) 560-04-09

 

Warszawski Bank Spółdzielczy
www.bank-wbs.pl
ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
tel. (22) 514-89-40
faks: (22) 514-89-19

 

ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW ZE ŚRODKÓW BANKÓW Z DOTACJĄ NFOŚiGW NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTÓW NA KOLEKTORY SŁONECZNE
 

Beneficjenci/Kredytobiorcy

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
 •  wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Przedmiot kredytowania:

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Koszty kwalifikowane:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;
 • kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, za wyjątkiem kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiot posiadający certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje  się:

1) sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

lub

2) europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);;
 • koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych;
 • podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
 • koszt innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację;
 • Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 •  Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane;
 • Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota kredytu:

 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Zaleca się żeby powierzchnia kolektora słonecznego służącego wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekraczała 1,5 m2 na jednego użytkownika zamieszkującego w budynku.
 • Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej;
 • Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego

 • Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank.
 • Wraz z wnioskiem o dotację Wnioskodawca składa w szczególności:

1)     ofertę zawierającą elementy wymagane w projekcie instalacji kolektorów słonecznych, sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiot posiadający certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela

lub
2)  projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w pkt. 1) Załącznika nr 2 programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych

lub
3) projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania.

 • Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą zawierającej, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.
 • Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.
 • Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.
 • Wymagania dotyczące uprawnień do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego zostały określone w załączniku nr 2 do programu priorytetowego.

Szczegółowe informacje odnośnie Beneficjentów oraz warunków dofinansowania zawarte są w Programie Priorytetowym:

http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/653/3/22/pp_19.12.2012.pdf

Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udziela Zespół ds. Banków: tel: (22) 45 90 964, fax: (22) 45 90 776, e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl